مدت ها بود که اهدافم رو روی کاغذ مینوشتم و هر از چندی بهشون سر ...